Bilgi Bankası

TAVSİYE EDİLEN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Belgeler
KVKK ONAY FORMU
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU
AVUKAT KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU
AVUKAT ORTAKLIĞI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
BAŞKA BARODAN KAYDINI SİLDİRİP, BAROMUZ LEVHASINA YENİDEN YAZILMAK İSTEYENLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER
HÂKİM veya SAVCILIKTAN EMEKLİYE AYRILARAK LEVHAYA YAZILMASINI İSTEYENLERİN VERMESİ GEREKLİ BELGELER
BAROMUZ LEVHASINA YAZILMAKSIZIN RUHSATNAME TALEBİ GEREKLİ EVRAKLAR
BAROMUZ LEVHASINA YENİDEN YAZILMASINI İSTEYEN BAROMUZ ESKİ ÜYELERİNİN VERMESİ GEREKLİ BELGELER
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
KAYIT BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
RUHSAT BAŞVURUSU GEREKLİ BELGELER (STAJ BİTİM BELGESİ ALANLAR İÇİN)
NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER
AKADEMİSYEN OLANLARIN BARO LEVHASINA YAZILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER
BARO LEVHASINA YAZILMAKSIZIN RUHSATNAME ALIP BARO LEVHASINA YAZILMAK İSTEYENLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER
HARÇLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 86)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız