Bilgi Bankası

TAVSİYE EDİLEN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 5.065,00 TL
2 Kayyım ve Veraset Davaları 11.725,00 TL
3 Tahliye Davaları 11.725,00 TL’den az olmamak üzere
yıllık kira bedelinin % 15’i
4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 11.725,00 TL
5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 18.290,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının % 10’u
6 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 15.000,00 TL
7 Mirasta Defter Tutulması 13.230,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8 Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 14.250,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 12.000,00TL
9 Tespit İstemleri 9.285,00 TL
10 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 13.230,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 5.065,00 TL
12 Vesayet ve Kayyım Davaları 15.285,00 TL
13 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 15.285,00 TL

1 Tenfiz 21.000,00 TL
2 Evlat Edinme Davası 15.285,00 TL
3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 17.540,00 TL
4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 13.230,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 18.290,00 TL
6 Boşanma Davaları:
Anlaşmalı Boşanma Davaları
Çekişmeli Boşanma Davaları
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.

18.290,00 TL
28.690,00 TL
28.690,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7 Nafaka Davaları 11.725,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 9.000,00 TL

1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 13.785,00 TL
2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 23.440,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % 15’i
3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 20.4400,00 TL
4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 17.540,00 TL
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 29.535,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
6 Önalım (Şufa) Davaları 22.980,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7 Ecrimisil Davaları 11.725,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 14.725,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
9 Bedel Artırımı Davaları 14.725,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
10 Tespit İstemleri 11.725,00 TL
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 22.975,00 TL
12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 22.975,00 TL
13 Tenfiz ve Tanıma Davaları 20.440,00 TL
14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 14.725,00 TL
15 Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 20.725,00 TL

1 Delil Tespit Davası 11.725,00 TL
2 Tedbir Talepli Delil Davası 17.250,00 TL
3 YİDK Karar İptali Davası 11.535,00 TL
4 Hükümsüzlük Davası 19.975,00 TL
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 25.690,00 TL
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 29.535,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7 Şikayet ve Takibi 17.250,00 TL
8 Müdahil Vekilliği 17.250,00 TL
9 Sanık Vekilliği 31.225,00 TL

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 17.250,00 TL
2 İstihkak Davaları 17.250,00 TL
3 icra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 11.725,00 TL
4 Tasarrufun İptali Davaları 17.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 İhalenin Feshi Davaları
Taşınır Mal İhlalleri
Taşınmaz Mal İhlalleri
11.725,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
15.750,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6 İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri
İş Sahibinden alacağın %10’u
11.725,00 TL
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 11.725,00TL

1 İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

24.475,00 TL
28.975,00 TL
2 İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

24.475,00 TL
28.975,00 TL
3 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 10.975,00 TL
4 Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
Duruşmasız
Duruşmalı

24.475,00 TL
28.975,00 TL
5 Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin
Duruşmasız
Duruşmalı

28.975,00 TL
34.690,00 TL
6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 17.540,00 TL

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 11.725,00 TL
2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 6.285,00 TL

1 Ağır Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

33.940,00 TL
21.475,00 TL
2 Asliye Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

28.500,00 TL
16.975,00 TL
3 Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 14.685,00 TL
4 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 10.035,00 TL
5 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 14.725,00 TL

1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 14.725,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 16.975,00 TL

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 57.475,00 TL
2 Bireysel Başvuru
Duruşmalı
Duruşmasız

38.440,00 TL
22.975,00 TL
2 Bireysel BaşvuruDuruşmalıDuruşmasız 38.440,00 TL

1 Büroda Sözlü Danışma 3.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 450,00 TL eklenir.)
2 Yazılı Danışma 6.000,00 TL
3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 6.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 45,00 TL eklenir.)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 5.065,00 TL
5 Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma
Anlaşma Olması Halinde
Anlaşma Olmaması Halinde

a) Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
b) Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret,

c) 6.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 450,00 TL eklenir.)
6 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 5.065,00 TL
7 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 10.500,00 TL
8 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 25.690,00 TL
9 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 17.250,00 TL
10 Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:
Hukuk
Ceza

28.690,00 TL
33.940,00 TL
11 İstinaf Mahkemeleri
a) Bir duruşması olan işlerde
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

8.535,00 TL
16.785,00 TL
12 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin 22.975,00 TL
13 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme 30.475,00 TL
14 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)
1)Sermaye Şirketleri (A.Ş.)
2)Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.)
3)Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.)
4)Kooperatifler

1) 19.785,00 TL
1) 15.000,00 TL
3) 9.285,00 TL
4) 11.065,00 TL
15 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 21.000,00 TL
16 Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak 12.285,00 TL
17 Sayıştay’da Görülen Davalar 17.540,00 TL
18 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 49.975,00 TL
19 Şirket Pay Devri 11.200,00 TL
20 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 31.225,00 TL
21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 8.250,00 TL
22 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 12.000,00 TL
23 Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti 9.000,00 TL

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.420,00 TL
2 Kayyım ve Veraset Davaları 5.680,00 TL
3 Tahliye Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere
yıllık kira bedelinin % 15’i
4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.680,00 TL
5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 8.830,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının % 10’u
6 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 7.260,00 TL
7 Mirasta Defter Tutulması 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8 Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 6.890,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 5.800,00TL
9 Tespit İstemleri 4.470,00 TL
10 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 2.420,00 TL
12 Vesayet ve Kayyım Davaları 7.380,00 TL
13 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 7.380,00 TL

1 Tenfiz 11.200,00 TL
2 Evlat Edinme Davası 8.150,00 TL
3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 9.350,00 TL
4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 7.050,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 9.750,00 TL
6 Boşanma Davaları:
Anlaşmalı Boşanma Davaları
Çekişmeli Boşanma Davaları
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.

9.750,00 TL
15.300,00 TL
15.300,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7 Nafaka Davaları 6.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 4.800,00 TL

1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 7.350,00 TL
2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 12.500,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % 15’i
3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 10.900,00 TL
4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 9.350,00 TL
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 15.750,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
6 Önalım (Şufa) Davaları 12.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7 Ecrimisil Davaları 6.250,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 7.850,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
9 Bedel Artırımı Davaları 7.850,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
10 Tespit İstemleri 6.250,00 TL
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 12.250,00 TL
12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 12.250,00 TL
13 Tenfiz ve Tanıma Davaları 10.900,00 TL
14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 7.850,00 TL
15 Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 11.050,00 TL

1 Delil Tespit Davası 6.250,00 TL
2 Tedbir Talepli Delil Davası 9.200,00 TL
3 YİDK Karar İptali Davası 6.150,00 TL
4 Hükümsüzlük Davası 12.250,00 TL
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 13.700,00 TL
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 15.750,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7 Şikayet ve Takibi 9.200,00 TL
8 Müdahil Vekilliği 9.200,00 TL
9 Sanık Vekilliği 16.650,00 TL

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 9.200,00 TL
2 İstihkak Davaları 9.200,00 TL
3 icra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 6.250,00 TL
4 Tasarrufun İptali Davaları 9.200,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 İhalenin Feshi Davaları
Taşınır Mal İhlalleri
Taşınmaz Mal İhlalleri
6.250,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
8.400,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6 İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri
İş Sahibinden alacağın %10’u
6.250,00 TL
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 6.250,00TL

1 İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

13.050,00 TL
15.450,00 TL
2 İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

13.050,00 TL
15.450,00 TL
3 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 5.850,00 TL
4 Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
Duruşmasız
Duruşmalı

13.050,00 TL
15.450,00 TL
5 Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin
Duruşmasız
Duruşmalı

15.450,00 TL
18.500,00 TL
6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 9.350,00 TL

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 6.250,00 TL
2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 3.350,00 TL

1 Ağır Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

18.100,00 TL
11.450,00 TL
2 Asliye Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

15.200,00 TL
9.050,00 TL
3 Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 7.830,00 TL
4 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 5.350,00 TL
5 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 7.850,00 TL

1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 7.850,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 9.050,00 TL

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 30.650,00 TL
2 Bireysel Başvuru
Duruşmalı
Duruşmasız

20.500,00 TL
12.250,00 TL
2 Bireysel BaşvuruDuruşmalıDuruşmasız 20.500,00 TL

1 Büroda Sözlü Danışma 1.600,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)
2 Yazılı Danışma 3.200,00 TL
3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 3.200,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 2.700,00 TL
5 Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma
Anlaşma Olması Halinde
Anlaşma Olmaması Halinde

a) Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
b) Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret,

c) 3.200,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 240,00 TL eklenir.)
6 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 2.700,00 TL
7 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 5.600,00 TL
8 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 13.700,00 TL
9 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 9.200,00 TL
10 Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:
Hukuk
Ceza

15.300,00 TL
18.100,00 TL
11 İstinaf Mahkemeleri
a) Bir duruşması olan işlerde
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

4.550,00 TL
8.950,00 TL
12 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin 12.250,00 TL
13 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme 16.250,00 TL
14 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)
1)Sermaye Şirketleri (A.Ş.)
2)Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.)
3)Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.)
4)Kooperatifler

1) 10.550,00 TL
1) 8.000,00 TL
3) 4.950,00 TL
4) 5.900,00 TL
15 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 11.200,00 TL
16 Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak 6.550,00 TL
17 Sayıştay’da Görülen Davalar 9.350,00 TL
18 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 26.650,00 TL
19 Şirket Pay Devri 6.000,00 TL
20 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 16.650,00 TL
21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 4.400,00 TL
22 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 6.400,00 TL
23 Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti 4.500,00 TL

1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.420,00 TL
2 Kayyım ve Veraset Davaları 5.680,00 TL
3 Tahliye Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere
yıllık kira bedelinin % 15’i
4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.680,00 TL
5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 8.830,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil payına düşen kısmının % 10’u
6 Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 7.260,00 TL
7 Mirasta Defter Tutulması 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8 Kira Bedelinin Tespiti Davaları Davacı vekili için 6.890,00 TL’den az olmamak üzere artışa yıllık kira bedelinin %15’i davalı vekilliği için 5.800,00TL
9 Tespit İstemleri 4.470,00 TL
10 Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 2.420,00 TL
12 Vesayet ve Kayyım Davaları 7.380,00 TL
13 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 7.380,00 TL

1 Tenfiz 10.160,00 TL
2 Evlat Edinme Davası 7.380,00 TL
3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 8.470,00 TL
4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 6.410,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 8.830,00 TL
6 Boşanma Davaları:
Anlaşmalı Boşanma Davaları
Çekişmeli Boşanma Davaları
Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.

8.830,00 TL
13.910,00 TL
13.910,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7 Nafaka Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 4.350,00 TL

1 Tapu veya Nüfus Müdürlüklerinde İsim Düzeltilmesi, Değiştirilmesi, Yaş Düzeltilmesi, Kazai Rüşt Davaları 6.650,00 TL
2 Terkin ve Mirasta İade Davaları 11.370,00 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin % 15’i
3 Vasiyetnamenin İptali Davaları 9.920,00 TL
4 El Atmanın Önlenmesi ve Her Türlü İrtifak Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 8.470,00 TL
5 Tapu İptali ve Tescil Davaları 14.150,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
6 Önalım (Şufa) Davaları 11.130,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7 Ecrimisil Davaları 5.680,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
8 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 7.140,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
9 Bedel Artırımı Davaları 7.140,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
10 Tespit İstemleri 5.680,00 TL
11 Ticari Şirketler Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 11.130,00 TL
12 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 11.130,00 TL
13 Tenfiz ve Tanıma Davaları 9.920,00 TL
14 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 7.140,00 TL
15 Vakıf Davaları (evlatlığın tespiti, tevliyet, gelir fazlasından yararlanma, vb.) 10.040,00 TL

1 Delil Tespit Davası 5.680,00 TL
2 Tedbir Talepli Delil Davası 8.350,00 TL
3 YİDK Karar İptali Davası 5.560,00 TL
4 Hükümsüzlük Davası 11.130,00 TL
5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 12.460,00 TL
6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 14.150,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
7 Şikayet ve Takibi 8.350,00 TL
8 Müdahil Vekilliği 8.350,00 TL
9 Sanık Vekilliği 15.120,00 TL

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 8.350,00 TL
2 İstihkak Davaları 8.350,00 TL
3 icra Hakimliğinin Görevine Giren Davalar (imzaya ve borca itiraz, kıymet takdirine itiraz, şikayet vb.) 5.680,00 TL
4 Tasarrufun İptali Davaları 8.350,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5 İhalenin Feshi Davaları
Taşınır Mal İhlalleri
Taşınmaz Mal İhlalleri
5.680,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
7.620,00 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6 İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri
Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri
İş Sahibinden alacağın %10’u
5.680,00 TL
7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 5.680,00 TL

1 İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

11.850,00 TL
14.020,00 TL
2 İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları
Duruşmasız
Duruşmalı

11.850,00 TL
14.020,00 TL
3 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Başvurular 5.320,00 TL
4 Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
Duruşmasız
Duruşmalı

11.850,00 TL
14.030,00 TL
5 Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin
Duruşmasız
Duruşmalı

14.030,00 TL
16.820,00 TL
6 Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 8.470,00 TL

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 5.680,00TL
2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 3.020,00 TL

1 Ağır Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

16.450,00 TL
10.380,00 TL
2 Asliye Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği
Müdahil Vekilliği

13.790,00 TL
8.220,00 TL
3 Sulh Ceza Hakimliği ve İnfaz Hakimliği 7.140,00 TL
4 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 4.840,00 TL
5 Disiplin Mahkemesinde Takip Edilen Davalar 7.140,00 TL

1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 7.140,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 8.220,00 TL

1 Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 27.830,00 TL
2 Bireysel Başvuru
Duruşmalı
Duruşmasız

18.630,00 TL
11.130,00 TL
2 Bireysel BaşvuruDuruşmalıDuruşmasız 18.630,00 TL

1 Büroda Sözlü Danışma 1.450,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 215,00 TL eklenir.)
2 Yazılı Danışma 2.900,00 TL
3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 2.900,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 215,00 TL eklenir.)
4 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 2.420,00 TL
5 Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma
Anlaşma Olması Halinde
Anlaşma Olmaması Halinde

a) Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %15’i
b) Konusu para veya para ile değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede belirlenmiş ücret,

c) 2.900,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 215,00 TL eklenir.)
6 Dava ve Cevap Dilekçesi Düzenleme 2.420,00 TL
7 Temyiz, Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 5.080,00 TL
8 Miras, İstisna, Taksim Sözleşmesi Düzenleme 12.460,00 TL
9 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 8.350,00 TL
10 Yargıtay’da Duruşmaya Katılma:
Hukuk
Ceza

13.910,00 TL
16.450,00 TL
11 İstinaf Mahkemeleri
a) Bir duruşması olan işlerde
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

4.110,00 TL
8.100,00 TL
12 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler İçin 11.130,00 TL
13 Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenleme 14.760,00 TL
14 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)
1)Sermaye Şirketleri (A.Ş.)
2)Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.)
3)Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.)
4)Kooperatifler

1) 9.560,00 TL TL
2) 7.260,00 TL
3) 4.470,00 TL
4) 5.320,00 TL
15 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 10.160,00 TL
16 Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak 5.930,00 TL
17 Sayıştay’da Görülen Davalar 8.470,00 TL
18 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru 24.200,00 TL
19 Şirket Pay Devri 5.440,00 TL
20 Şirket / Kuruluş / Tür Değiştirme / Birleşme İşleri 15.120,00 TL
21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 3.990,00 TL
22 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 5.800,00 TL
23 Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti 3.750,00 TL
Belgeler
KVKK ONAY FORMU
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM FORMU
AVUKAT KİMLİK KARTI BAŞVURU FORMU
AVUKAT ORTAKLIĞI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
BAŞKA BARODAN KAYDINI SİLDİRİP, BAROMUZ LEVHASINA YENİDEN YAZILMAK İSTEYENLERİN GETİRMESİ GEREKEN BELGELER
HÂKİM veya SAVCILIKTAN EMEKLİYE AYRILARAK LEVHAYA YAZILMASINI İSTEYENLERİN VERMESİ GEREKLİ BELGELER
BAROMUZ LEVHASINA YAZILMAKSIZIN RUHSATNAME TALEBİ GEREKLİ EVRAKLAR
BAROMUZ LEVHASINA YENİDEN YAZILMASINI İSTEYEN BAROMUZ ESKİ ÜYELERİNİN VERMESİ GEREKLİ BELGELER
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER
KAYIT BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
RUHSAT BAŞVURUSU GEREKLİ BELGELER (STAJ BİTİM BELGESİ ALANLAR İÇİN)
NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER
HARÇLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 86)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2020 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

TBB ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ

3 Eylül 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31942

TEBLİĞ

Türkiye Barolar BirliğiBaşkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukukiyardımlarda, taraflararasındakiuyuşmazlığı sonlandıran her türlümercikararlarında ve ayrıcakanun gereğimahkemelerce karşı tarafa yükletilmesigereken avukatlıkücretinin tayin vetakdirinde, 19/3/1969 tarihlive 1136 sayılı AvukatlıkKanunu ve bu Tarife hükümleriuygulanır.

(2) Taraflar arasında akdiavukatlık ücretikararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdiavukatlık ücretiningeçersizsayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden buTarife gereğince hesaplanacakavukatlık ücretinin altında bir ücretehükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncüfıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdiavukatlık ücretibelirlenmesinde sadece asgarideğerinhesaplanmasında dikkate alınır. Diğerhususlar 1136 sayılı Kanundakihükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümlerialtında kararlaştırılanakdiavukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleriüzerinden yapılmışolarakkabul edilir.

Avukatlıkücretinin kapsadığı işler

MADDE 2- (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesinhüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş veişlemler ücretikarşılığıdır.Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgiliolarak düzenlenendilekçe ve yapılandiğer işlemler ayrı ücretigerektirmez. Hükümlerintavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlıkücretinehükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay,Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliyemahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrıücretigerektirir.

Avukatlıkücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanınreddinde davalılarınavukatlık ücreti

MADDE 3- (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşıtarafa yükletilecek avukatlık ücreti, bu Tarifedeyazılı miktardan az ve üçkatından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası,işin önemi,niteliğive davanın süresigöz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere,birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, retsebebiortak olandavalılar vekililehine tek, ret sebebiayrı olan davalılar vekililehineise her ret sebebiiçin ayrı ayrıavukatlık ücretine hükmolunur.

Birdençok avukat ile temsil

MADDE 4- (1) Aynı hukukiyardımın birden çok avukattarafından yapılması durumunda, karşı tarafa biravukatlık ücretindenfazlası yükletilemez.

Ücretintümünü hak etme

MADDE 5- (1) Hangiaşamada olursa olsun, dava ve icratakibinikabul eden avukat, bu Tarife hükümleriilebelirlenen ücretintamamına hak kazanır.

(2) Gerek kısmidava gerekse belirsiz alacak ve tespitdavasında mahkemece dava değerinin belirlenmesindensonra davacı davasınıbelirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti,belirlenmiş dava değerine görehesaplanır.

Davanınkonusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6- (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat,kabul, sulh veya herhangibir nedenle; öninceleme tutanağı imzalanıncayakadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına,ön incelemetutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.Bu madde yargı mercileritarafından hesaplanan akdiavukatlık ücretisözleşmelerinde uygulanmaz.

Görevsizlik,yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanınreddinde, davanınnaklive açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7- (1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadardavanın nakli, davanın açılmamış sayılması,görevsizlik veya yetkisizlikkararı verilmesidurumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön incelemetutanağıimzalandıktan sonra karar verilmesidurumunda tamamına hükmolunur.Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeyegöre hükmolunacak avukatlıkücreti, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümünde yazılı miktarlarıgeçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesiiçin kanunlardaöngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumetnedeniyle davanınreddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre bu Tarifeninikincikısmının ikincibölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncükısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

(3) Kanunlar gereğigönderme, yenimahkemelerkurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm göndermekararlarınedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesidurumundaavukatlık ücretine

hükmedilmez.

Karşılıkdavada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8- (1) Bir davanın takibisırasında karşılık davaaçılması, başka bir davanın bu davaylabirleştirilmesiveya davalarınayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka,kira tespitive tahliye davalarında ücret

MADDE 9- (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedelitutarı, kira tespitive nafaka davalarında tespit olunankira bedelifarkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifeninüçüncü kısmı gereğincehesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücretiolarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümündedavanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım içinavukatlık ücretine hükmedilemez.

Manevitazminat davalarında ücret

MADDE 10-(1) Manevitazminat davalarındaavukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden buTarifenin üçüncükısmına göre belirlenir.

(2) Davanın kısmen reddidurumunda, karşı tarafvekiliyararına bu Tarifenin üçüncü kısmına görehükmedilecek ücret, davacıvekililehine belirlenen ücretigeçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddidurumundaavukatlık ücreti, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümünegörehükmolunur.

(4) Manevitazminat davasının, madditazminat veyaparayla değerlendirilmesimümkün diğer taleplerlebirlikte açılmasıdurumunda; manevitazminat açısından avukatlık ücretiayrı bir kalem olarakhükmedilir.

İcra veiflas müdürlükleriile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11- (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindekihukukiyardımlarailişkin avukatlık ücreti, takipsonuçlanıncaya kadar yapılan bütünişlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyoriseavukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadarkitakip miktarı 11.250,00 TL’ye kadar olanicra takiplerinde avukatlıkücreti, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümünde, icra dairelerindekitakipler içinöngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağıgeçemez.

(2) Aciz belgesialınması, takibisonuçlandıranişlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarifegereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadarkibu ücret, buTarifenin ikincikısmının ikincibölümünün ikive üç sıra numaralarındagösterilen iş ve davalarla ilgilihukukiyardımlara ilişkin olup, buTarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücretibu sıranumaralarındayazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılanistihkak davalarında, üçüncü kısım gereğincehesaplanacak avukatlıkücretine hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süresiiçerisinde borcunu ödersebu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdiredilir. Maktuücretigerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde buTarifenin ikincikısmının ikincibölümünde belirtilen maktu ücretehükmedilir. Borçlu ödeme süresiiçerisinde borcunu öderse bu Tarifeye görebelirlenecek ücretin dörtte üçü takdiredilir.

(6) İcra dairelerinde borçlu vekiliolarak takipedilen işlerde taraflar arasında akdiavukatlık ücretikararlaştırılmamışveya kararlaştırılan akdiavukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde;çıkabilecekuyuşmazlıkların1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncüfıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti,bu Tarifenin ikincikısımikincibölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktuücrettir. Ancakbelirlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüketicimahkemelerive tüketicihakem heyetlerinde ücret

MADDE 12- (1) Tüketicihakem heyetlerinin tüketicilehineverdiğikararlara karşı açılan itiraz davalarında,kararın iptalidurumundatüketicialeyhine, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet ücretinehükmedilir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilenmiktarı geçemez.

(3) Ancak, mevcut olduğu halde tüketicihakemheyetine sunulmayan bir bilgiveya belgenin tüketicimahkemesine sunulmasınedeniyle kararın iptalihalinde tüketicialeyhine vekalet ücretinehükmedilemez.

(4) Tüketicihakem heyetlerinde avukat aracılığıile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkiliarasındaçıkabilecekuyuşmazlıklarda bu Tarifenin birincikısım ikincibölümünün tüketicihakemheyetlerine ilişkin kuralıuygulanır.

Tarifelerinüçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13- (1) Bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümündegösterilen hukukiyardımların konusu paraveya para iledeğerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme içinbu Tarifenin ikincikısmındabelirtilen maktu ücretlerin altında kalmamakkaydıyla (7 ncimaddenin ikincifıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasıile 12 ncimaddenin birincifıkrası, 16 ncı maddenin ikincifıkrasıhükümlerisaklı kalmak kaydıyla) bu Tarifeninüçüncü kısmına görebelirlenir.

(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilenmiktarı geçemez.

(3) Madditazminat istemlidavanın kısmen reddidurumunda, karşı taraf vekiliyararına bu Tarifenin üçüncükısmına görehükmedilecek ücret, davacı vekililehine belirlenen ücretigeçemez.

(4) Madditazminat istemlidavaların tamamınınreddidurumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümüne göre hükmolunur.

Cezadavalarında ücret

MADDE 14- (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete yada hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilmiş ise vekilibulunan katılan lehine bu Tarifenin ikincikısmın ikincibölümündebelirlenenavukatlık ücretisanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük vekararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalardabu Tarifeyegöre belirlenecek avukatlık ücretihükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihlive 5271 sayılı CezaMuhakemesiKanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminatiçin Ağır CezaMahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğinceavukatlık ücretinehükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikincikısmın ikincibölümünün sekizincisırasındakiücretten az,onikincisıranumarasındakiücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kendisinivekil ile temsilettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretinehükmedilir.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internetyayın içeriğinden çıkarma, idaripara cezalarına itiraz gibibaşvurularınkabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilkderece mahkemesikararınınkaldırılması halinde işin duruşmasız veyaduruşmalı oluşuna göre ikincikısım birincibölüm 1. sıradakiiş içinöngörüldüğüşekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idariparacezasının miktarı bu Tarifeninikincikısım birincibölüm 1. sıradakiişiçin öngörülen maktu ücretin altında ise idaripara cezası kadar avukatlıkücretine hükmedilir.

Danıştayda,bölge idare, idare ve vergimahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15- (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olaraktemyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idarive vergidava dairelerikurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergimahkemelerindebirincisavunmadilekçesisüresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat,kabul, davanın konusuz kalması ya da herhangibir nedenleortadan kalkmasıveya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesidurumunda bu Tarifedeyazılı ücretin yarısına,diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevlimerciegönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesidurumunda avukatlıkücretine hükmolunmaz.

Arabuluculuk,uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16- (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşmasağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve hertürlü sulh anlaşmalarından doğacakavukatlık ücretiuyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarıncahesaplanacak miktarlar, akdiavukatlık ücretinin asgarideğerlerinioluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olmasıhalinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilenişlerdeaşağıdakihükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para iledeğerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucundaarabuluculukanlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına görehesaplanan ücretin dörtte birfazlası olarak belirlenir. Şu kadar kimiktarı 15.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlıkücreti,bu maddenin (c) bendinde yer alan maktu ücretin dörtte bir fazlasıolarak belirlenir. Ancak, bu ücret asıl alacağıgeçemez.

b) Konusu para olmayan veya para iledeğerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucundaarabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümünde davanıngörüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktuücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir.

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ilesonuçlanması halinde, avukat, 2.400,00 TL maktu ücrete hakkazanır. Ancak,bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ilesonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesidurumunda müvekkilinavukatına ödeyeceğiasgariücret, (c) bendine göre ödediğimaktu ücret mahsup edilerek, buTarifeyegöre belirlenir.

Tahkimdeve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17- (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukukiyardımlarda bu Tarife hükümleriuygulanır.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretinehükmederken, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümünde asliyemahkemeleriiçin öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla bu Tarifeninüçüncü kısmına göreavukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebikısmen ya datamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplananücretin beştebirine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümündeasliye mahkemeleriiçin öngörülen maktu ücretehükmedilir. Ancak talebikısmen ya da tamamen reddedilenleraleyhineöngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta TahkimKomisyonlarınca hükmedilen vekaletücreti, kabul veya reddedilen miktarıgeçemez.

(3) 28/1/2012 tarihlive 28187 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim KuruluYönetmeliğinin 14üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, bu Tarifenin ikincikısmının ikincibölümünde idare ve vergimahkemelerinde görülen davalariçin öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.

İştakibinde ücret

MADDE 18- (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisininkullanılması ile ilgisibulunmayan iş ve işlemlerinyapılabilmesiiçin, işsahibiveya temsilcitarafından yerine getirilmesikanunlara göre zorunluolan iş ve işlemlerdir.

(2) Bu Tarifede yazılı iş takibiücretibir veyabirden çok resmidaire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitliişlemleriiçine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukukiyardımların karşılığıdır.

Davavekilive dava takipçilerieliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19- (1) Dava vekilleritarafından takip olunan dava veişlerde de bu Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileritarafından takip olunan davave işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.

Tarifedeyazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20- (1) Bu Tarifede yazılı olmayan hukukiyardımlariçin, işin niteliğigöz önünde tutularak, buTarifedekibenzer işlere göreücret belirlenir.

Uygulanacaktarife

MADDE 21- (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukiyardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükümverildiğitarihte yürürlükteolan Tarife esas alınır.

Seridavalarda ücret

MADDE 22- (1) İhtiyaridava arkadaşlığının bir türü olanseridavalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister birdavadabirleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seridavalarda her birdosya için ayrı ayrı tam avukatlıkücretine, toplamda ellidosyaya kadaraçılan seridavalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’sioranındaavukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seridavalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ıoranında avukatlıkücretine, toplamda yüzden fazla açılan seridavalarda her bir dosya içinayrı ayrı tam ücretin %25’ioranında avukatlık ücretine hükmedilir.Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesiiçin dosyayailişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.

Kötüniyetliveya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23- (1) Kötü niyetlidavalı veya hiçbir hakkı olmadığıhâlde dava açan taraf, yargılama giderlerindenbaşka, diğer tarafınvekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya birkısmını ödemeye mahkûmedilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkındauyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunmasıhâlinde, bumiktar doğrudan mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınaraktakdir olunur.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleriiçin tıklayınız