ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

“Ankara Barosu olarak; veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi korumaya özen gösteriyoruz.

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verileriniz ile aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

- İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

- Tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

-Ziyaretçi görsel verisi: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA ŞEKİLLERİMİZ

Ankara Barosu’nu ziyarete geldiğinizde, Ankara Barosu’nun ve sizlerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak hukuki yükümlülüğümüz ve meşru menfaatimiz gereği, kurumumuza yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Ankara Barosu’nun meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden kurumumuz tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir:

- Ziyaretçilerin takibinin yapılması,

- Ziyaretçilerin fiziksel güvenliğini sağlamak,

- Hukuki ve teknik olarak veri güvenliğinin tesis edilebilmesi,

- Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde en çok 6 (altı) ay süre ile muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ankara Barosu tarafından kamera aracılığı ile elde edilen görsel ve işitsel kayıtlarınız veri sorumlusu sıfatıyla Ankara Barosu tarafından tutulmakta ve işlenmektedir. Verileriniz gerekli görüldüğü takdirde ve yukarıda belirtilen amaçlarla paylaşılmasının kanunen zorunlu olduğu hallerde ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşılabilecektir.

HAKLARINIZ

Ankara Barosu’na şahsen başvurarak, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, hakkınızda kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenebilir, eğer işleniyorsa, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi gereği;

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

- Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

- Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

- Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

- Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

- Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Ankara Barosu için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Kurumumuzda ve internet sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

- Yazılı ve imzalı olarak

- Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

Başvurunuzu kolaylaştırabilmek adına, tarafımızdan talep edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak, yukarıda sözü edilmiş olan seçeneklerden herhangi biri ile tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz. Ankara Barosu tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Ankara Barosu bünyesinde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde kurumumuzda kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.