Üyelik Sözleşmesi

Üyesi olmayı kabul ettiğim Ankara Barosu İNTERNET HUKUK KÜTÜPHANESİNDEN hizmet aldığım süre boyunca kütüphanede bulunan her türlü eseri kullanırken:

1- Üyelik bilgilerimi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

2- Eserleri 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün
EK 11. MADDESİ kapsamında kullanmayı,

5846 Sayılı Kanunun "altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
" EK MADDE 11.
- Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir."Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."

3- Eserleri Engelliler dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

4- Eserleri Her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanmamayı,

5- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışım nedeni ile Ankara Barosu’nun, üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.