DUYURU

23.06.2017 TARİH VE 30105 SAYILI RESMİ GAZETE’DE SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

Adalet Bakanlığı tarafından 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 28. maddesinin 2. ve 7. maddesine dayanılarak; Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 23.06.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ile uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Hedef süresi belirlenecek soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecektir.  Yönetmelikte yer alan kıstaslara göre belirlenecek hedef süreler Bakanlığın internet sitesinde ilan edilerek, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıları ile Adalet Komisyonu başkanlıklarına gönderilecektir.

Hedef süreler, soruşturma işlemlerinde suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenildiği, ceza mahkemelerinde iddianamenin kabul edildiği, hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde davanın esas kaydının yapıldığı, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde dosyanın daireye geldiği tarihte başlayacak, soruşturma evresinde soruşturmayı bitiren kararla, kovuşturma veya yargılamalarda gerekçeli kararın yazımı ile son bulacaktır.

Hedef süreler ;

  • Cumhuriyet Başsavcılıklarında kayıt numarası alan soruşturma dosyalarında, ilgilinin bizzat sözlü veya yazılı müracaatı ile soruşturma bürosunca verilecek, ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
  • Ceza mahkemelerinde sanık, müdafi veya kanuni temsilcisine iddianame ekinde gönderilecek, şikayetçi, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu veya vekiline ise duruşma gününü bildiren çağrı kağıdıyla gönderilecektir.
  • Hukuk, idare ve vergi mahkemelerinde dava açılırken davacı veya vekiline tevzi bürosundan UYAP üzerinden tanzim edilerek verilen tevzi formlarında belirtilecektir. Davalı veya vekiline ise bu formlar dava dilekçesi ekinde gönderilecektir
  • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde esas kaydı alan dosyalarda duruşma açılmaması halinde ilgilinin bizzat sözlü veya yazılı müracaatı üzerine yazı işleri müdürlüğünce verilecek belge ile alınabilecektir. Bu belge ayrıca tebliğ edilmeyecektir. Duruşma açılmasına karar verilmesi halinde ise çağrı kağıdıyla ilgililere bildirilecektir.

Yargılamaya ilişkin olarak ilgililere verilecek tevzi formlarında veya yapılacak bildirimlerde “Belirtilen sürede soruşturma/yargılamanın sonuçlandırılması hedeflenmekte olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde tarafların ve avukatların katkı ve desteği büyük önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen gecikmelerin hedef sürenin hesabında dikkate alınmadığı da göz önünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.” açıklamasına yer verilecektir.

Yönetmelik 01.09.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olup; adli yargı ilk derece ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile idari yargı ilk derece mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler bu tarihten itibaren on gün içinde, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uygulanacak hedef süreler bu tarihten itibaren iki yıl içinde belirlenip ilan edilecektir. İlan tarihi itibariyle hedef süre uygulaması başlayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Resmi Gazete linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI