DUYURU

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri:A Sıra No:9) 2. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinin (i) madde başlığı altında sayılan “mahkeme ilamları ve icra emirleri” ibaresinin  yürütmesinin durdurulması istemi ile açtığımız dava Danıştay 10. Dairesi 2018/795 E. Ve 26.1.2020 tarihli kararı ile hükme bağlanmıştır.

Karar gerekçesinde “mahkeme ilamları veya icra emirleri” ne ilişkin bir ibarenin Maliye Bakanlığı’na verilen yetki kapsamında yer almadığına dikkat çekilmiştir.

Böylece artık hak sahibinin kamuya olan borcunun ihtilaflı olması, dava aşamasında olması gibi hallerde henüz hukuki dayanağı tartışmalı olan ama kesinleşmiş ve gecikmede gözüken bir kamu borcu nedeniyle avukatların vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin yazı getirmesi mümkün olamayacaktır.

Danıştay kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU