BASIN AÇIKLAMASI

VEKALET ÜCRETİ AVUKATA AİTTİR

Yasal vekalet ücretinin avukata ait olduğunu düzenleyen Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesinin son fıkrasının, “dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” şeklindeki birinci cümlesinin iptali istemi ile Söke Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından itirazen Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğunu ve Anayasa Mahkemesi’nce bu itiraz isteminin 7 Eylül 2017 tarihli toplantıda görüşüleceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Vekalet ücretinin yasal dayanağı, Avukatlık Kanunu’dur. Bu ücret, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Aynı zamanda bir kamu hizmeti olan avukatın hukuki yardımının karşılığı olarak dava sonunda karşı tarafa yüklenecek vekalet ücretinin avukata ait olması, avukatlığın kamu hizmeti oluşunun sonucudur.

Bu düzenleme, daha önce İzmir 4. Ağır Ceza ve Çine Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından itirazen ileri sürülerek iptal talebine konu edilmişse de Anayasa Mahkemesi’nin 2004/8 E. 2004/28 K. ve 2002/126 E. 2004/27 K. sayılı kararları ile reddedilmiştir.

Kararların ortak gerekçesi; “… avukatların hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma, hak arama ve savunmada başvurulacak meşru yol ve vasıtaların başında gelir. Vekalet ücreti, savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal bir sonucudur. Avukatların mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kaygı olmadan yapabilmeleri için yaptıkları hizmetin karşılığı olan makul bir ücret almaları gerekir. Avukatla yapılacak sözleşmede ücret kararlaştırılırken, dava sonunda karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretinin gözetilmesi engellenmediğinden, itiraz konusu kuralla hak arama özgürlüğünün kullanılmasının zorlaştırıldığından da söz edilemez” şeklindedir.  

Anayasa Mahkemesi’nce, önceki kararları doğrultusunda Söke Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ileri sürülen itirazın reddine karar verilmesi gerektiği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI